Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính và Quyết định số 531/QĐ- BGDĐT ngày 20/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 154/VPUBND - HC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính và Quyết định số 531/QĐ- BGDĐT ngày 20/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 230 /KH-VPUBND về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng ...

Tài liệu tuyên truyền về chuyển đổi số

Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số. Để mỗi cá nhân, tổ chức hiểu: Chuyển đổi số là gì? Tại sao ...

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021, Kế số 1481/KH-VPUBND ngày 28/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021; Văn phòng UBND ...

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2919/KH - UBND ngày 14/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.   Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2021   - Thực hiện tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành ...

Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020

Ngày 8/12, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 56 - CV/ĐU về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020.   Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy các Chi bộ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ truơng, đường lối của Đảng, ...

Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ

Ngày 06/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 203 /UBND-KTN về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ.   Theo đó UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh phổ biến, ...
Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 228
Hôm qua : 216
Tổng số : 2.412.403,64