Lãnh đạo Văn phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Đ/c Vương Thế Mẫn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Phụ trách chung Văn phòng UBND tỉnh: Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Theo dõi, tham mưu đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực: Quy chế làm việc, chương trình công tác, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; chủ trương đầu tư; công nghiệp; quốc phòng – an ninh; ngoại vụ; nội vụ; tư pháp, thi hành án; tài chính, thuế; ngân hàng; quản lý giá, tài sản công, vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp; thương mại, dịch vụ, xúc tiến đầu tư; kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp;
- Theo dõi Quy chế phối hợp hoạt động của UBND tỉnh với Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Phân loại và xử lý văn bản đến; ký các văn bản của cơ quan Văn phòng; thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản của Văn phòng UBND tỉnh tham mưu;
- Giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.
- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.
- Phụ trách công tác tổ chức bộ máy cán bộ, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; công báo; ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Văn phòng;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp – Nội chính, Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Tin học và Công báo; là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan Văn phòng;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; y tế, dân số; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
- Theo dõi Chương trình MTQG giảm nghèo và các chương trình, dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thẩm định các nội dung báo cáo, kết quả giải quyết kiến nghị, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri theo lĩnh vực được phân công theo dõi.
- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;
- Theo dõi các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phân công phụ trách;
- Giúp Chánh Văn phòng thẩm định các nội dung của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.
- Theo dõi Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Trực tiếp phụ trách phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công; các phòng, trung tâm khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

3

Đ/c Hoàng Minh Hải

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Thanh tra; tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; tái định cư các dự án thuỷ điện do nhà nước đầu tư; tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;
- Theo dõi Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới và các chương trình, dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Thẩm định các nội dung báo cáo, kết quả giải quyết kiến nghị, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri theo lĩnh vực được phân công theo dõi;
- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;
- Theo dõi các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phân công phụ trách và các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đồng chí Chánh Văn phòng phụ trách;
- Giúp Chánh Văn phòng thẩm định các nội dung của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Tham mưu cho thường trực UBND, Chủ tịch UBND tỉnh duy trì lịch tiếp công dân, đối thoại nhân dân định kỳ theo quy định;
- Trực tiếp phụ trách Phòng Kinh tế ngành – TĐC; Ban tiếp công dân; các phòng, trung tâm khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

4

 

Đ/c Phạm Hồng Trường

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Giao thông; xây dựng và đô thị; văn hoá, thể thao và du lịch; lao động, thương binh và xã hội, cứu trợ nhân đạo; bình đẳng giới; công tác dân tộc;
- Giúp Chánh Văn phòng thẩm định các nội dung của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.
- Theo dõi Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Thẩm định các nội dung báo cáo, kết quả giải quyết kiến nghị, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri theo lĩnh vực được phân công theo dõi;
- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;
- Theo dõi các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phân công phụ trách;
- Phụ trách công tác công đoàn, quân sự địa phương; quản lý, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, quản trị của cơ quan Văn phòng;
- Trực tiếp phụ trách phòng Văn xã, phòng Quản trị - Tài vụ; các phòng, trung tâm khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi; được uỷ quyền là chủ tài khoản thứ hai của cơ quan Văn phòng;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 300
Tổng số : 2.412.394,56