Lãnh đạo Văn phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Đ/c Vương Thế Mẫn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Phụ trách chung Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng): Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND), Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, tham mưu đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực: Quy chế làm việc, chương trình công tác, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; chủ trương đầu tư; công nghiệp; quốc phòng – an ninh; ngoại vụ; nội vụ; tư pháp, thi hành án;

- Phụ trách, theo dõi công tác phối hợp hoạt động của UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Phụ trách công tác tổ chức bộ máy cán bộ, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính của cơ quan Văn phòng;

- Phân loại và xử lý văn bản đến; ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; 

- Giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi. 

- Theo dõi các các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp – Nội chính; Phòng Hành chính – Tổ chức; Trung tâm Phục vụ hành chính công; là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan Văn phòng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2

Đ/c Phạm Hồng Thái

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Điều hành các hoạt động của cơ quan Văn phòng, phân loại và xử lý văn bản khi được Chánh Văn phòng giao.

- Theo dõi, tham mưu đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực: Giao thông; xây dựng và đô thị; tài chính, thuế; ngân hàng; quản lý giá, tài sản công, vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp;  công tác dân tộc; thực hiện nhiệm vụ của Tổ giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và những nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Giúp Chánh Văn phòng chuẩn bị các tài liệu phục vụ cuộc họp của BCS Đảng UBND tỉnh; thẩm định các nội dung của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng UBND thuộc lĩnh vực được phân công; 

- Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công báo; công đoàn, quân sự địa phương; quản lý, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, quản trị của cơ quan Văn phòng;  

- Theo dõi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phân công theo dõi;

- Thẩm định các nội dung báo cáo, kết quả giải quyết kiến nghị, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri. 

- Được ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản và các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; ký thẩm định, kiểm tra, trình Chánh Văn phòng các nội dung thuộc lĩnh vực phân công, theo dõi mà Chánh Văn phòng ký trình trường trực UBND tỉnh.

- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi. 

- Theo dõi các các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản trị - Tài vụ, Trung tâm Tin học – Công báo; phụ trách Phòng Kinh tế ngành – TĐC và các phòng, trung tâm khác theo lĩnh vực được phân công; được ủy quyền là chủ tài khoản thứ hai của cơ quan Văn phòng;

- Thay mặt Chánh Văn phòng trong các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

3

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Điều hành các hoạt động của cơ quan Văn phòng khi được Chánh Văn phòng giao;

- Theo dõi, tham mưu đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; y tế, dân số; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; lao động, thương binh và xã hội, cứu trợ nhân đạo; văn hóa, thể thao và du lịch; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; bình đẳng giới; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

- Thẩm định các nội dung báo cáo, kết quả giải quyết kiến nghị, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri theo lĩnh vực được phân công theo dõi. 

- Giúp Chánh Văn phòng thẩm định các nội dung của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi Chương trình MTQG giảm nghèo và các chương trình, dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Theo dõi các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phân công phụ trách;

- Ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; được thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; 

- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;

- Thay mặt Chánh Văn phòng trong các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp

việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Văn xã; Kiểm soát Thủ tục hành chính

và các phòng, trung tâm khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

4

Đ/c Trần Văn Sứng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Điều hành các hoạt động của cơ quan Văn phòng khi được Chánh Văn phòng giao.

- Theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Thanh tra; tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; tái định cư các thuỷ điện; thương mại, dịch vụ, xúc tiến đầu tư; kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp; tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Theo dõi Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới và các chương trình, dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Tham mưu cho thường trực UBND, Chủ tịch UBND tỉnh duy trì lịch tiếp công dân, đối thoại nhân dân định kỳ theo quy định. 

- Giúp Chánh Văn phòng thẩm định các nội dung của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.

- Ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; được thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản và các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; 

- Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;

- Thẩm định các nội dung báo cáo, kết quả giải quyết kiến nghị, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri theo lĩnh vực được phân công theo dõi; 

- Theo dõi các tổ chức Hội và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phân công phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách Phòng Kinh tế ngành – TĐC; Ban Tiếp công dân tỉnh; phụ trách các phòng, trung tâm khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi; 

- Thay mặt Chánh Văn phòng trong các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 94
Hôm qua : 144
Tổng số : 2.412.224,38