CÔNG ĐIỆN KHẨN v/v chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trong các ngày 23, 24, 25    (25/06/2018)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này.

Tin mới

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018
Tập trung chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình KT-XH, đầu tư ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đảm bảo đúng chất lượng, đúng thời hạn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018. Xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh và kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
Bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Huổi Văn thuộc xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển thủy điện vừa và nhỏ, bổ sung nguồn điện năng cho lưới điện Quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Huổi Văn thuộc xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị phản ánh về UBND tỉnh.

Nhập, đăng tải công khai hồ sơ TTHC vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TTHC.

UBND tỉnh Lai Châu đã nhập, đăng tải công khai 08 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 26 hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu nhập, đăng tải công khai hồ sơ thủ tục hành chính vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TTHC.