Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm.    (28/10/2014)
UBND tỉnh chỉ đạo công tác tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm.
Tin quan trọng
Tin mới

Lai Châu ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện các Chỉ thị 1326/CT-TTg
Ban Chỉ đạo gồm 01 Trưởng ban, 03 Phó Trưởng ban và các thành viên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 334 -CV/ĐU về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014.