CHỈ THỊ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu    (14/11/2018)

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tin mới

Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC theo quy định, theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 2040/ĐTKDV-ĐT3 ngày 05/11/2018 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước .
Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn như đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về CCHC; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm và trong từng giai đoạn...

Thanh lý tài sản công do UBND huyện Tân Uyên quản lý
Giao Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên triển khai tổ chức thực hiện công tác phá dỡ, hủy bỏ tài sản theo đúng quy định; vật liệu, vật tư thu hồi (nếu có) từ việc phá dỡ được xử lý bán, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra các điểm dự kiến tham quan trong chương hội th

Đối với UBND huyện Phong Thổ tiếp tục tuyên truyền và huy động lực lượng thực hiện vệ sinh toàn bộ tuyến tham quan (bao gồm cả khu vực sản xuất dọc tuyến, các điểm dân cư); tổ chức nạo vét, tu sửa tuyến đến điểm tham quan đảm bảo từ các ngồn vốn đã được bố trí.

Nhập, đăng tải công khai hồ sơ Danh mục TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã tích chọn dữ liệu TTHC đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để nhập, sửa đổi, bổ sung các thông tin của TTHC theo Quyết định công bố Danh mục TTHC đối với 01 Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ và 91 Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh và đăng tải công khai dữ liệu TTHC vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.