CHỈ THỊ Đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018    (25/09/2018)
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Tin mới

Rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh.

Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025
Các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất đã làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của tỉnh đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế và cơ cấu lao động.
Thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma tuý tại địa phương

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Báo cáo thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma tuý tại địa phương.

CHỈ THỊ Đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2018
Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu mời: Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh. Sau khi thông qua các nội dung dự thảo trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.