Phòng Tổng hợp - Nội chính

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Đ/c Vũ Thế Nhiên

Phó Trưởng phòng

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ (bao gồm cả công tác đào tạo sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; tuyển dụng công chức, viên chức), nâng lương và nhiệm vụ khác về công tác cán bộ;

- Tổng hợp, tham mưu, theo dõi công tác trả lời kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Theo dõi, tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp: giữa UBND tỉnh với Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; giữa UBND tỉnh với các Ban Xây dựng Đảng tỉnh; giữa 3 cơ quan Văn phòng.

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Sở Nội vụ (đối với lĩnh vực được phân công theo dõi);

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm của thành Phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Vương Ngọc Tú.

1

Đ/c Đỗ Thị Ngà

Phó Trưởng phòng

- Theo dõi, tham mưu về lĩnh vực: tư pháp, thi hành án dân sự; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thi đua khen thưởng; lĩnh vực đối ngoại, quản lý biên giới;

- Theo dõi tổng hợp mối quan hệ, các hoạt động phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với chuyên viên các khối tham mưu Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo nhiệm vụ của Tổ công tác;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các sở, ngành: Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra, Tư pháp, Toà án, Viện kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng – Sở Nội vụ;

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm của huyện Phong Thổ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Vương Ngọc Tú.

2

Đ/c Vương Ngọc Tú

Chuyên viên

- Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh; quản lý Nhà nước về tôn giáo; tình hình di cư tự do; phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Công tác xây dựng chính quyền; dân vận chính quyền; văn thư - lưu trữ; quản lý địa giới hành chính; công tác thanh niên; quy chế dân chủ cơ sở;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của: Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh;

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm của huyện Than Uyên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính giao; - Phân công chuyên viên phối hợp: Bà Đỗ Thị Ngà.

3

Đ/c Vũ Hoài Nam

Chuyên viên

- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Tài chính, thuế, phí và lệ phí; các khoản vay của chỉnh quyền địa phương; 

- Theo dõi, tham mưu về lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước; theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, phân bổ nguồn vốn (bao gồm cả vốn sự nghiệp và vốn đầu tư);

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch giao hàng năm;

- Theo dõi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;

- Theo dõi việc giới thiệu, chấp thuận địa điểm khảo sát, lập dự án đầu tư ngoài ngân sách (trừ lĩnh vực năng lượng và khoáng sản);

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (đối với các lĩnh vực được phân công), Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm của huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Bà Bùi Thị Thương.

4

Đ/c Bùi Thị Thương

Chuyên viên

- Theo dõi, tham mưu về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê;

- Chủ trì, phối hợp với chuyên viên các khối tham mưu văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đối với những văn bản chỉ đạo có từ 2 lĩnh vực khách nhau và do 2 chuyên viên theo dõi trở lên) và theo dõi tình hình thực hiện chỉ đạo;

- Tổng hợp, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng, quý, năm;

- Theo dõi thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh khác;

- Theo dõi, ghi chép nội dung, thông báo kết luận các cuộc họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tổng hợp giao ban tuần, tháng của Văn phòng UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với các Sở, ngành, địa phương;

- Theo dõi, nắm tình hình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê;

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm của huyện Tân Uyên, huyện Tam Đường; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công của các huyện, thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Vũ Hoài Nam.

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 238
Tổng số : 2.412.377,81