Phòng Kinh tế ngành - Tái định cư

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Đ/c Nguyễn Anh Đức

Trưởng phòng

- Quản lý chung, theo dõi, đôn đốc và chụi trách nhiệm trước tập thể lãnh đạo Văn phòng và Chánh Văn phòng về chất lượng tiến độ công việc của phòng Kinh tế ngành - Tái định cư

- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Công nghiệp; thương mại; kinh tế đối ngoại, quản lý thị trường; công tác xoá đói giảm nghèo;

- Theo dõi Chương trình MTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động (đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi) của các sở, ngành: Tài chính, Công Thương; Điện lực; Lao động – TBXH, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù

Thàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục quản lý thị trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Trần Châu Ngọc.

2

Đ/c Trần Châu Ngọc

Phó Trưởng phòng

- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Xây dựng; giao thông vận tải; quy hoạch xây dựng đô thị, kiến trúc đô thị;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư (đối với các lĩnh vực được phân công), Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các

công trình Giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Nguyễn Anh Đức.

3

Đ/c Đoàn Anh Đức

Phó Trưởng phòng

- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Tiền tệ, tính dụng, ngân hàng, dịch vụ tài chính; theo dõi chung về các loại quỹ tài chính, quỹ cho vay giải quyết việc làm (phần vốn NSĐP uỷ thác qua Ngân hàng chính sách); giá, công sản; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp;

- Theo dõi, tham mưu về quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; các dịch vụ tài chính, kinh doanh Xổ số kiến thiết;

- Theo dõi, nắm tình hình của các sở, ngành (đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi): Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển và các Ngân hàng Thương mại, Bảo Việt; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Chính sách, Công ty Xổ số kiến thiết; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Bùi Văn Huy.

4

Đ/c Bùi Văn Huy

Chuyên viên

- Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Thủy lợi; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng; nông thôn; phát triển các thành phần kinh tế;

- Theo dõi các Chương trình: Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ sạt lở; Bố trí dân cư các vùng thiên tai, ĐBKK, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Quyết định số 1776/QĐ-TTg); Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; 

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT (đối với lĩnh vực được phân công); Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Đoàn Anh Đức.

5

Đ/c Nguyễn Quang Đoàn

Chuyên viên

- Theo dõi, tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường gồm: Đất đai, môi trường, biến đổi khí hậu, nước, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (các nội dung tham mưu trình lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo UBND tỉnh qua đồng chí Hoàng Minh Hải);

- Theo dõi các dự án đầu tư phát triển tạo quỹ đất;

- Theo dõi, nắm tình hình của Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với lĩnh vực được phân công theo dõi), Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Lai Châu;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Hoàng Minh Hải.

6Đ/C Nguyễn Hùng Cường

Chuyên viên
 
- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực: Nông nghiệp;
- Thẩm định, tham mưu Trưởng phòng trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo
UBND tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực được giao;
- Theo dõi, nắm tình hình của các Sở, ngành, địa phương: Nông nghiệp và
PTNT, Hội Nông dân, Hội Sinh vật cảnh, Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng;
huyện Nậm Nhùn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC giao;
- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Bùi Quang Huy.
7Đ/C Lưu Xuân Quỳnh

Chuyên viên
- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực Xây dựng;
- Thẩm định, tham mưu đồng chí Trần Châu Ngọc – Phó Trưởng phòng
trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực được
giao;11
- Theo dõi các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được giao bao gồm cả các dự án
sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách.
- Theo dõi, nắm tình hình của các Sở (theo lĩnh vực được giao): Xây dựng,
Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Theo dõi hoạt động của các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC giao;
- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Trần Châu Ngọc.
8Đ/C Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên
- Theo dõi, tham mưu quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Tài nguyên và môi
trường (trừ đất đai);
- Thẩm định, tham mưu Trưởng phòng trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo
UBND tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực được giao;
- Theo dõi, nắm tình hình của Sở Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực được
giao), Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Lai Châu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC giao;
- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Nguyễn Quang Đoàn.

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 179
Hôm qua : 138
Tổng số : 2.412.394,85