Khai mạc Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2018    (15/10/2018)
Khai mạc Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2018, tập trung thảo luận và thông qua một số nội dung: Báo cáo Quyết toán thu chi NSĐP năm 2017; Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh); Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;...

 

Tin mới

Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, Chiến lược công tác dân tộc được cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của tỉnh thực hiện phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các cấp, các ngành trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo cáo theo nội dung Công văn số 2460/BCA-ANCTNB ngày 03/10/2018 của Bộ Công an (sao gửi kèm), gửi về Công an tỉnh trước ngày 20/10/2018.
Thực hiện đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 10/10/2018.

Thông báo Kết luận của đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 10/10/2018 v/v thống nhất nội dung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường R5 – Khu dân cư số 6, phường Tân Phong, TP.Lai Châu.

Nộp hồ sơ sáng kiến năm 2018

Nhận được yêu cầu này yêu cầu các phòng, ban, trung tâm nghiêm túc triển khai đến công chức, viên chức và người lao động để thực hiện nộp hồ sơ sáng kiến năm 2018