Thứ ba 22/10/2019
in trang
Công báo số 11 năm 2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
  19-9-2012
Quyết định số: 24/2012/QĐ-UBND Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3
  19-9-2012
Quyết định số: 25/2012/QĐ-UBND Quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11
  19-9-2012
Quyết định số: 26/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
15
  19-9-2012
Quyết định số: 27/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
20
  19-9-2012
Quyết định số: 28/2012/QĐ-UBND Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.
24
  28-9-2012
Quyết định số: 30/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
42
 09-10-2012
Quyết định số: 31/2012/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp
49
 
 12-10-2012
Quyết định số: 32/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
51
 02-10-2012
Quyết định số: 1040/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.
54

 Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng