Thứ sáu 15/11/2019
in trang
Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.
 
Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2004/UBND-KTN v/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, như sau:
     
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật Khí tượng Thuỷ văn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và là đơn vị đầu mối, phối hợp, đón tiếp Đoàn Kiểm tra, cử cán bộ liên quan tham dự trong quá trình Đoàn Kiểm tra làm việc tại tỉnh.
 
2. Các Sở, ngành liên quan; UBND huyện Sìn Hồ, Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện pháp luật Khí tượng Thuỷ văn trên địa bàn, lĩnh vực quản lý theo nội dung Công văn số 1201/TCKTTV-VP ngày 06/9/2019; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.
 
Thời gian làm việc tại UBND tỉnh: 15h00', ngày 25/9/2019.
  
Địa điểm: Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
  
Công văn này thay cho Giấy mời làm việc.
 
Minh Tiến