Thứ ba 12/11/2019
in trang
Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020
 

Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT – UBND về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020.

     

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, đồng thời tập trung thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của UBND tỉnh trong năm học 2019-2020.

  

9 nhiệm vụ bao gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

  

5 nhóm giải pháp cơ bản được UBND tỉnh đưa ra cho năm học 2019-2020 gồm: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

  

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trên cơ sở Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung Chỉ thị này xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 -2020; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Định kỳ hàng quý và 6 tháng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

  

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện.

 
Bảo Ngọc