HTQLCL ISO 9001:2008
Thứ hai 23/9/2019
Mục tiêu chất lượng năm 2014
 
Để thực hiện chính sách chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, ngày 01/01/2014, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành mục tiêu chất lượng năm 2014:
 
1. 100% cán bộ, nhân viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các quy chế, quy định quản lý chuyên ngành liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của đơn vị.
 
2. Tiếp tục hoàn thiện và vận hành thông suốt Hệ thống quản lý đồng nhất theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã ban hành và được cấp chứng nhận.
 
3. 100% công việc đề ra trong Chương trình công tác năm 2014 của Văn phòng được tham mưu thực hiện hoàn thành.
 
4. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được theo dõi, cập nhật và trên 90% được thực hiện đúng hạn.
 
5. Duy trì, vận hành ổn định hệ thống mạng tin học, nghiên cứu ứng dụng thêm ít nhất 01 phần mềm vào xử lý công việc tại cơ quan Văn phòng.
     
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng