Công báo
Thứ hai 23/9/2019
Công báo số 08 năm 2012.
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
HĐND TỈNH LAI CHÂU
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 41/2012/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.
4
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 42/2012/NQ-HĐND về Ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
10
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 43/2012/NQ-HĐNDvề việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu.
12
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 44/2012/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2012.
17
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 45/2012/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
19
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 46/2012/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
21
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 47/2012/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.
25
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 48/2012/NQ-HĐND về quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
34
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 49/2012/NQ-HĐND về quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
37
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 50/2012/NQ-HĐND về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
43
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 51/2012/NQ-HĐND về thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.
45
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 52/2012/NQ-HĐND về ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp Ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.
52
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 53/2012/NQ-HĐND về quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
73
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 54/2012/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) tỉnh Lai Châu.
76
13 - 7 - 2012
Nghị quyết số: 55/2012/NQ-HĐND về ban hành Quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
86
UBND TỈNH LAI CHÂU
04 - 7 - 2012
Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015.
89

 

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng