Mời họp
Thứ sáu 15/11/2019
Họp trực tuyến lấy ý kiến tham gia trực tiếp dự thảo lần 1 của Tổ kinh tế.
 
Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 2305/UBND-TH v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo KT-XH 5 năm và Dự thảo lần 1 của Tổ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại xây dựng văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
 
   
 
Các file dự thảo đã được đăng tải trên Trang TTĐT VP UBND tỉnh http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu Hội nghị.
 
Đối với nội dung Dự thảo lần 1 của Tổ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại – Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến để lấy ý kiến tham gia trực tiếp, cụ thể như sau:
 
- Tại đầu cầu tỉnh (Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh): Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Lãnh đạo các hội, hiệp hội của tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (lãnh đạo, chuyên viên các khối).
 
- Tại đầu cầu các huyện, thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng ban liên quan (do UBND huyện, thành phố mời).
 
- Thời gian: 14h00, ngày 21/10/2019.
 
Minh Tiến
 print   send mail