Định hướng phát triển
Thứ ba 22/10/2019
Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019
 

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND tỉnh về việc Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019.

  

Theo đó, tên Dự án là Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019 và Dự án do UBND tỉnh làm chủ quản đầu tư, UBND huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2019.

 

Mục tiêu nhằm khai thác tiềm năng về đất đai, thời tiết khí hậu tại các xã: Hồ Thầu, Giang Ma, Sùng Phài của huyện Tam Đường để phát triển cây ăn quả ôn đới gắn với phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua dự án góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng thu nhập của người dân, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

 

Quy mô của Dự án: Tổng diện tích trồng mới là 15 ha, gồm: Cây Lê 6,8 ha, cây Đào 2,3 ha, cây Mận 5,9 ha.

 

Địa điểm tại các xã: Sùng Phài, Hồ Thầu, Giang Ma của huyện Tam Đường, cụ thể: Xã Sùng Phài diện tích 05 ha (trồng mới 2,3 ha cây Đào, 1,5 ha cây Lê, 1,2 ha cây Mận); Xã Hồ Thầu diện tích 03 ha (trồng mới 1,3 ha cây Lê, 1,7 ha cây Mận) và Xã Giang Ma diện tích 07 ha (trồng mới 4 ha cây Lê, 3 ha cây Mận).

 

Cơ cấu giống: Sử dụng giống Lê VH6, Đào Chín sớm Đ2, Mận Tả Van (mận tím, mận máu).

 

Nội dung hỗ trợ: 50% giá cây giống, 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tống hợp) theo quy trình.

 

UBND tỉnh sẽ hỗ trợ là 50% giá cây giống, 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tống hợp) theo quy trình với tổng kinh phí thực hiện trên 124 triệu đồng đã giao tại Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

 

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp dự án đề ra; chỉ đạo lựa chọn đơn vị cung cấp giống, vật tư đảm bảo theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.

 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của huyện Tam Đường đảm bảo yêu cầu về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và mục tiêu, nội dung được duyệt. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ đơn vị thực hiện trong quá trình triển khai dự án.

 
Dương Bạch
 print   send mail