Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ bảy 19/10/2019
Diện tích lúa gieo trồng giai đoạn 2017- 2018 đạt 105,9% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra
 

Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết; triển khai thực hiện tốt mục tiêu của chính sách đề ra.

  

Giai đoạn 2017-2018, một số chỉ tiêu như: Diện tích gieo trồng lúa, phát triển cây chè, cây ăn quả ôn đới đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; người dân nhiều nơi đã không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước đặc biệt đối với sản xuất lúa và ngô; các vùng sản xuất được phát triển theo hướng tập trung.

  
Hết năm 2018, diện tích lúa gieo cấy đạt 29.125 ha, đạt 105,9% mục tiêu, tăng 2.678 ha so với năm 2016 (trong đó diện tích lúa hàng hóa đạt 2.358 ha, tăng 1.126 ha), sản lượng tăng 5.937 tấn so với năm 2016; sản lượng lương thực có hạt tăng nhanh từ 206.700 tấn năm 2016 lên 215.000 tấn vào năm 2018; tổng diện tích chè toàn tỉnh đạt 6.183 ha, tăng 2.073 ha so với năm 2016; đã phát triển được trên 5.500 ha quế, trên 1.900 ha sơn tra, trên 1.800 ha cây mắc ca và trên 540 ha cây ăn quả ôn đới.

  

Đồng thời, các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ 225,837 tấn giống ngô các loại; 1.770,486 ha cây chè; 3.196,32 ha cây quế; 571,07 ha cây sơn tra; 820,9 ha cây mắc ca; 1.516 máy làm đất; hỗ trợ khai hoang 507,552 ha ruộng nước; hỗ trợ vôi cải tạo 1.334,67 ha đất ruộng; bước đầu tạo chuyển biến trong việc chuyển đổi phương thức chăn nuôi theo hướng có kiểm soát; thu hút được sự quan tâm, đầu tư của doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập người dân; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 25,64% vào năm 2018…
 

 
Bảo Ngọc
 print   send mail