HTQLCL ISO 9001:2008
Thứ hai 23/9/2019
Bản công bố hệ thống QLCL ISO 9001:2008
 

Quyết định 540/QĐ-UBND tỉnh công bố HTQLCL theo TCVN ISO9001:2008

 

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢN CÔNG BỐ
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
Công bố Hệ thống quản lý Chất lượng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)
 
 
 
Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
 
 
 
 
 
                                         Lai Châu, ngày 03 tháng 6 năm 2015
                                             KT. CHỦ TỊCH
                                            PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
                                             (Đã ký)
 
                                               Tống Thanh Hải                           
   
 
 
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng