Sở Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí
 

Tên thủ tục hành chính : Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí 

 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ
Đơn vị quản lý thủy nông cấp tỉnh lập kế hoạch tưới tiêu nước, dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí gửi Sở Tài chính
Bước 2: Nộp hồ sơ
Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: Tầng 8,9 trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu - Phường Tân Phong Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Hồ sơ sẽ được chuyển đến Phòng chức năng để chuyển cho công chức được giao nhiệm vụ xử lý. Công chức nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đủ cơ sở pháp lý thì Sở Tài chính sẽ xem xét, xử lý.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do đơn vị gửi đến Sở Tài chính sẽ thông báo để đơn vị bổ sung hoặc làm lại hồ sơ cho đầy đủ, hợp lệ
Bước 3: Sở Tài chính tổng hợp chung dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các đơn vị quản lý thủy nông vào dự toán Ngân sách địa phương hàng năm để báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị quản lý thủy nông
Bước 4: Đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh căn cứ dự toán được giao, lập dự toán năm chia từng quý gửi Sở Tài chính để làm căn cứ cấp phát.
Bước 5: Sở Tài chính cấp kinh kinh phí cho đơn vị quản lý thuỷ nông 02 lần trong năm vào vào đầu quý 1 cấp 60% tổng kinh phí và quý 3 cấp 40% kinh phí còn lại.
Bước 6: Quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí
Các đơn vị quản lý thủy nông cấp tỉnh lập báo cáo quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí gửi Sở Tài chính
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Kế hoạch tưới nước, tiêu nước của đơn vị quản lý thủy nông;
2. Dự toán năm chia thành quý do đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh lập;
3. Hợp đồng tưới tiêu nước của đơn vị quản lý thủy nông cấp tỉnh với các đối tượng dùng nước;
4. Biên bản nghiệm thu diện tích tưới tiêu nước theo hợp đồng đã ký;
5. Tờ trình của đơn vị quản lý thủy nông.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết:
Không có văn bản quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệnh chi tiền
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính mới :
Ø           Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Ø           Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/04/2013 hướng dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Trình tự, thủ tục: Thẩm định các phương án giá   (29/12/2016)
 • Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Hiệp thương giá do bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài   (29/12/2016)
 • Hiệp giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)   (29/12/2016)
 • Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)   (29/12/2016)
 • Thủ tục: Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.   (29/12/2016)
 • Thủ tục: Kê khai giá lần đầu do sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ   (29/12/2016)
 • Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước   (29/12/2016)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Xác định giá trị QSD đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không th   (29/12/2016)
 • Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Trình tự, thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách   (29/12/2016)
 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh   (29/12/2016)