Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
4. Đăng ký nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu
 

4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ nhưng cần phải xác minh thì công chức viết giấy hẹn giao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để đương sự bổ sung hoặc làm lại theo quy định.
Bước 3Trình tự thực hiện
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 07 ngày làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Hết thời hạn niêm yết, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản, kèm theo bản chụp bộ hồ sơ gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ nhận cha, mẹ, con và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con như đối với trường hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.
Trường hợp từ chối đăng ký việc nhận cha, mẹ, con thì Sở Tư pháp có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 4: Nhận kết quả
- Địa điểm: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
 Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
- Giấy tờ hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.
* Người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy tờ sau đây:
- Giấy chứng minh nhân dân biên giới đối với công dân Việt Nam; trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân biên giới thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra;
- Giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác đối với công dân nước láng giềng do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp để chứng minh việc người đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 07 ngày làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Hết thời hạn niêm yết, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản, kèm theo bản chụp bộ hồ sơ gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ nhận cha, mẹ, con và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ,
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan phối hợp : Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính
Lệ phí
10.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo Mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.1 ban hành kèm theo Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP             
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;
- Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;
- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;
- Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 ban hành danh mục, mức thu phí,tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

   

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 3 . Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân   (08/12/2015)
 • 2. Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú trong nước   (08/12/2015)
 • 1. Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước láng giềng thường trú tại khu vực biên g   (08/12/2015)
 • 2. Thủ tục Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.   (08/12/2015)
 • 1. Thủ tục Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ e   (08/12/2015)
 • 11. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc   (08/12/2015)
 • 10. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở   (08/12/2015)
 • 9. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất,   (08/12/2015)
 • 7. Thủ tục chứng thực di chúc   (08/12/2015)
 • 8. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản   (08/12/2015)
 • 6. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nh   (08/12/2015)
 • 5. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực   (08/12/2015)
 • 4. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch   (08/12/2015)
 • 2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (TH điểm chỉ và không điểm chỉ)   (08/12/2015)
 • 3. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch   (08/12/2015)