Thứ tư 3/3/2021
in trang
Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương
 
UBND tỉnh Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch xây dựng quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương năm 2019. Thông báo việc xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
  
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3359/BKHCN-TĐC ngày 23/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo kế hoạch xây dựng quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương năm 2019; Công văn số 2236/VHL-ƯDTKCN ngày 24/10/2018 của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam về việc mời tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 (Có các văn bản sao gửi kèm theo).
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện:
 
1. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch xây dựng quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương năm 2019 theo nội dung Công văn số 3359/BKHCN-TĐC để gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến góp ý theo quy định.

 2. Thông báo việc xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh được biết để lựa chọn, giới thiệu các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 theo nội dung Công văn số 2236/VHL-ƯDTKCN.

 
Việt Tiến