Sở Nội vụ
Thứ năm 26/4/2018
Thủ tục hiệp y khen thưởng
 
10. Thủ tục hiệp y khen thưởng

Trình tự thực hiện
Bước 1:
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Văn thư Ban Thi đua - Khen thưởng (Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần).
Bước 2:
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của tập thể, cá nhân:
+ Trường hợp hồ sơ của tập thể, cá nhân đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và viết giấy hẹn cho người nộp (hoặc hẹn người nộp hồ sơ đến lấy kết quả khi có thông báo). Người đến nộp hồ sơ để lại địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3:
- Thẩm định thành tích, dự thảo hiệp y
- Xin ý kiến Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đối với:
a) Khen thưởng cho các trường hợp cán bộ thuộc diện cấp uỷ Đảng quản lý;
b) Các hình thức khen thưởng: ''Huân chương Sao vàng'', "Huân chương Hồ Chí Minh", “Huân chương Độc lập” (các hạng), danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;
- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn hiệp y, đề nghị Ban TĐKT Trung ương khen cho tập thể, cá nhân.
Bước 4:
- Khi có kết quả, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo cho cá nhân, đơn vị đến nhận kết quả (vào các ngày làm việc trong tuần).
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản hiệp y của Ban TĐKT Trung ương, hoặc của các Bộ, cơ quan ngang bộ, các đoàn thể Trung ương;
2. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị hiệp y.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản hiệp y
Lệ phí (nếu có)
Không
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/ QH11 ngày 26/11/2003;
- Luật số 47/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11
- Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2011/TT-NBV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.       

 
Minh Tiến
 print   send mail