Văn phòng UBND tỉnh
Thứ ba 26/6/2018
Tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm của cơ quan Văn phòng
 

Ngày 05/6/2013 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 151/BC-VPUBND về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

 

 
Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan Văn phòng xác định công tác dân vận chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ sở góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Vì vậy, đã xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tư tưởng lập trường vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ tập thể lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
 
 Công tác triển khai tuyên truyền, thực hiện dân vận chính quyền
 
Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng đã tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan các văn bản về công tác dân vận như: Chỉ thị 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác dân vận; Quyết định số 1899-QĐ/TU 28/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW 18/2/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chương trình số 27-CTr/TU ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2012 ; Chỉ thị số 10-CT/UBND tỉnh ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác dân vận; đồng thời đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan tích cực tham gia học tập, nghiên cứu công tác dân vận chính quyền và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, gắn công tác dân vận chính quyền vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Cơ quan đã cử cán bộ theo dõi, giúp việc về thực hiện Quy chế dân chủ tham gia lớp tập huấn về Quy chế dân chủ do cấp thẩm quyền mở, thông qua buổi tập huấn, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để tham mưu cho lãnh đạo tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.
 
Thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/021998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, ngay từ đầu năm cơ quan Văn phòng đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan.
 
Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh về thực hiện công tác Dân vận giai đoạn 2013 - 2016, căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm để tổ chức, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận; niêm yết công khai bằng pano (02 pano) các tiêu chí thực hiện công tác dân vận chính quyền “3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống” tại trụ sở làm việc của cơ quan để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện và các tổ chức, cá nhân đến cơ quan giao dịch được biết.
 
 Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 21/02/2012 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ cơ quan đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tiêu chí cơ bản xây dựng, thực hiện, đánh giá điển hình “Dân vận chính quyền khéo” và hướng dẫn cho các cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được giao đăng ký nội dung điển hình dân vận chính quyền khéo (100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký điển hình dân vận khéo). Bên cạnh đó, tổ chức lấy ý kiến tham gia  xây dựng bản đăng ký dân vận chính quyền khéo cho tập thể cơ quan Văn phòng.
 
Trong thời gian qua đã có sự biến động về nhân sự Ban Chỉ đạo, song cơ quan Văn phòng đã kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo theo Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 22/02/2012 của BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh về hướng dẫn kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp, các ngành, các doanh nghiệp .
 
Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ tại cơ quan đơn vị
 
Lãnh đạo cơ quan đã phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới. Thông qua Hội nghị, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, những ý kiến đóng góp, phê bình, đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức từ đó có những  giải pháp tốt hơn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Thường xuyên tæ chøc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng Nội quy, Quy chế của cơ quan sát với tình hình nhiệm vụ thực tế của cơ quan.
 
Thực hiện tốt quy tắc ứng xử đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; gắn cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc thực hiện các chương trình, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực; Xây dựng và thực hiện nghiêm chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, thực hiện đúng quy định trong việc mua sắm tài sản công, phân bổ ngân sách và quản lý, sử dụng ngân sách… Tổ chức thanh quyết toán tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định hiện hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ,  công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý nghiêm minh.
 
Qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đã kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, sau khi kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ, kỷ cương trong cơ quan (giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến cán bộ, công chức, viên chức; việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm để cán bộ, công chức, viên chức nắm và thực hiện; giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nội quy, Quy định của cơ quan)
 
Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động; củng cố, nâng cao niềm tin, bản lĩnh chính trị, lý tưởng và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ những đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nội dung chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đã được phổ biến kịp thời tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các chính sách, chế độ mới để cán bộ, công chức, viên chức được biết nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ báo cáo công khai trước tập thể cơ quan về các công việc của Văn phòng như: Việc thu, chi tài chính, việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng v.v...
 
 Các vấn đề như quy hoạch cán bộ, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, xét cử đi đào tạo nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ... được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và đều được bàn bạc, thảo luận và thông qua trước tập thể, đảm bảo dân chủ tạo sự đồng thuận cao trong tập thể.
 
Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm, chăm lo đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, bố trí cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ các ngày theo quy định của Luật Lao động như: nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau, nghỉ lễ, tết.... Lương và các khoản phụ cấp hàng tháng của cán bộ, công chức được trả định kỳ vào ngày mùng 08 đến ngày mùng 10 hàng tháng, không nợ lương hoặc trả chậm lương.
 
Kết quả kiện toàn cử 01 lãnh đạo phụ trách và 01 công chức theo dõi công tác dân vận chính quyền.
 
Để công tác dân vận trong cơ quan được tổ chức có hiệu quả, thống nhất cơ quan Văn phòng đã cử một đồng chí Phó Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách và 01 cán bộ theo dõi công tác dân vận chính quyền.
 
Kết quả cải cách thủ tục hành chính
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước đã được các cấp uỷ, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế. Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh và các hoạt động cải cách hành chính của cơ quan lên Cổng thông tin điện tử; Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử; từng bước áp dụng việc chỉ đạo, điều hành công tác qua Cổng thông tin điện tử. Văn phòng đã phân công một đồng chí Lãnh Đạo Văn phòng phụ trách, đồng chí Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức làm đầu mối triển khai cải cách hành chính ở đơn vị.
 
 Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 vào quá trình giải quyết công việc được thực hiện có hiệu quả.
 
Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức:
 
Cơ quan Văn phòng đã bố trí trụ sở tiếp công dân, niêm yết Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp dân để nhân dân biết; phân công 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tiếp công dân; xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ; chủ động phối kết hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm đã tiếp 16 lượt công dân với 39 người (tăng 8 người so với cùng kỳ năm trước); phối kết hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận và xử lý đơn thư, đã tiếp nhận và xử lý 60 đơn (Tố cáo: 01; kiến nghị, phản ánh: 43; hương dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 05 trường hợp; trả đơn vì không đủ điều kiện thụ lý giải quyết: 02; lưu hồ sơ: 07; đơn do cơ quan Trung ương chuyển đến: 02), cơ bản đã không để xảy ra các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài.
 
Việc thực hiện dân chủ với cá nhân, tổ chức, cơ quan đơn vị khác:
 
Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ­ương, Thường trực Tỉnh uỷ, cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ. Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với các Sở, ban, ngành, đoàn thể đảm bảo sự phối kết hợp trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ phải có tinh thần trách nhiệm, không sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc; không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, đơn vị khác.
 
Trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, cán bộ tiếp dân đã tuân thủ việc giữ bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật. Những đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết đã hướng dẫn công dân, và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời.
 
 Đánh giá chung
 
Công tác dân vận của cơ quan trong thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị của tỉnh. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Công tác dân vận đã được quan tâm thực hiện tốt hơn, cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận.
 
Tồn tại, hạn chế
 
Việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách có liên quan đến công tác dân vận đôi khi chưa kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
 
Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận có lúc còn chậm, chưa kịp thời.
 
Nguyên nhân
 
Do đặc thù công việc của cơ quan là tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên đi công tác nên khó khăn trong việc tổ chức triển khai, thực hiện cũng như việc sơ kết, tổng kết đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
 
Bài học kinh nghiệm
 
Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận, coi đó là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trước khi cụ thể hóa triển khai phải được bàn bạc dân chủ trong cơ quan, đưa ra các giải pháp có tính khả thi và tạo đồng thuận, xuất phát từ lợi ích của tập thể, quan tâm chính đáng đến lợi ích cá nhân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Tăng cường sức mạnh đoàn kết, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nêu cao cảnh giác với các luận điệu xấu trong âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.
 
Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng cuối năm 2013.
 
Tiếp tục, đẩy mạnh việc quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận.
 
Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
 
Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và thi đua hằng năm.
 
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận.
 
Hùng Cường
 print   send mail