Văn bản mới
Thứ ba 26/6/2018
Xây dựng báo cáo thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường
 
Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 538/UBND-TN, yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.
 
Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã xây dựng báo cáo cụ thể về tình hình thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo nội dung Công văn số 1670/BTNMT-TCMT (kèm theo Công văn này) ngày 07 tháng 5 năm 2013, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Minh Tiến
 print   send mail