Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ hai 21/5/2018
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư
 
21.     Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập Chi nhánh
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
      Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
 Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư..
- Địa chỉ: Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313.876.438
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần..
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho nhà đầu tư.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Sở, ngành liên quan. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
 - Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
- Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Khi đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh nhà đầu tư phải xuất trình giấy biên nhận.
Cách thức thực hiện:
 
- Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a, Thành phần hồ sơ:
- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có một 1 gốc).
Thời hạn giải quyết:
 
25 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy chứng nhận
Lệ phí:
 
 Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ( phụ lục số I-5)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø              Luật Đầu tư số 59/QH11 ngày 29/11/2005. có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;
Ø              Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Ø              Quyết định Số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;
Ø              Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;
Ø              Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Ø              Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh.
 
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư   (14/06/2012)
 • Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư   (14/06/2012)
 • Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư   (14/06/2012)
 • Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư trong nước và gắn với thành lập doanh nghiệp   (14/06/2012)
 • Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư trong nước và gắn với thành lập doanh nghiệp   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư trong nước và gắn với thành lập chi nhánh   (14/06/2012)
 • Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư trong nước và gắn với thành lập chi nhánh   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam   (14/06/2012)
 • Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam   (14/06/2012)