Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ hai 21/5/2018
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2011
 
Ngày 10/8/2011, UBND tỉnh ban hành Công văn số 970 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2011.
 
Thống nhất việc áp dụng trên địa bàn tỉnh như sau:
 
1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:
 
1.1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Thống nhất điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (kể cả nguồn vốn ODA) và các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ 01/01/2011;
 
1.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số  99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành: Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (Phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ 01/01/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định;
 
1.3. Đối với bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh: Thống nhất điều chỉnh đơn giá nhân công trong giá ca máy (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu vùng quy định.
 
1.4. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát: Thống nhất điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng; theo nguyên tắc trong mục 1.1, 1.2 và 1.3;
 
1.5. Một số khoản mục chi phí khác và các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng:
 
- Các khoản mục chi phí tính bằng tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm để ở và điều hành thi công trong dự toán chi phí xâ y dựng được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
- Các khoản mục chi phí khác như: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án, thiết kế công trình .... được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
2. Nguyên tắc xác định hệ số điều chỉnh nhân công:
 
Hệ số điều chỉnh nhân công trong xây dựng đối với dự án xây dựng, chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng xác định hệ số điều chỉnh (KĐc). Hệ số điều chỉnh (KĐc) được xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu vùng mới chia (÷) cho mức lương tối thiểu vùng tính trong đơn giá xây dựng công trình đang áp dụng.
 
                   KĐc = LTT (Vùng mới ÷ Vùng tính trong đơn giá đang áp dụng)     
  
3. Tổ chức thực hiện:
 
3.1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2011 theo nội dung hợp đồng và các điều khoản đã thỏa thuận ký kết giữa các bên;
 
3.2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng do thay đổi mức lương tối thiểu vùng và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2011 của công trình theo quy định tại văn bản này. Nếu dự toán phê duyệt bổ sung vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định;
 
3.3. Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp với chế độ chính sách tiền lương tối thiểu vùng mới. Dự án đầu tư đang thực hiện lập hồ sơ thiết kế- tổng dự toán, thì dự toán xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán công trình được điều chỉnh theo nội dung tạivăn bản này;
 
3.4. Đối với gói thầu có kết quả đấu thầu, chỉ định thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 01/01/2011, được điều chỉnh theo nội dung công văn này;
 
3.5. Đối với các gói thầu đã có kết quả đấu thầu, chỉ định thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2011 nhưng đang thi công dở dang thì khối lượng thực hiện từ sau ngày 01/01/2011 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nội dung công văn này;
 
3.6. Việc áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nội dung quy định này chỉ áp dụng đối với những gói thầu không vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về tính chính xác của khối lượng xây dựng nghiệm thu đến ngày 01/01/2011, trên cơ sở tiến độ thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ thi công của hồ sơ trúng thầu;
 
3.7 Đối với công trình lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), thì chủ đầu tư căn cứ chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình;
 
3.8. Các đơn vị thanh toán, cấp phát vốn đầu tư xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh toán, cấp phát vốn cho các nhà thầu, đơn vị thi công theo nội dung hướng dẫn trên và các quy định hiện hành;
 
3.9. Các chủ đầu tư, các nhà thầu không vì việc điều chỉnh chi phí xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình. Tất cả các hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự toán của các dự án phải được gửi về sở Kế hoạch & Đầu tư, sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.
 
Căn cứ nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh; Giám đốc các Ban QLDA và Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
 
Trang TT VP UBND
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giao nhiệm vụ chuẩn bị lập Dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số   (04/08/2011)
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012   (03/08/2011)
 • Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý động vật và sản phẩm từ động vật nhập lậu vào địa bàn tỉnh   (02/08/2011)
 • Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010   (01/08/2011)
 • Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 30a tại Lai Châu   (28/07/2011)
 • Ký kết phối hợp thực hiện công tác Dân vận   (27/07/2011)
 • Xứng đáng là niềm tin của dân   (26/07/2011)
 • 'Chung cư có thể giảm giá thêm 50%'   (25/07/2011)
 • Tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá 2011   (22/07/2011)
 • Hoạt động nhân đạo, từ thiện tại tỉnh Lai Châu   (21/07/2011)
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012.   (19/07/2011)
 • Chuẩn bị sơ kết công tác di dân TĐC dự án thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát   (14/07/2011)
 • Xứng đáng với niềm tin của nhân dân.   (12/07/2011)
 • Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW khóa X.   (11/07/2011)
 • Tăng cường kiểm tra việc tạm dừng trang bị mới ô tô, điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng   (11/07/2011)