Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ hai 21/5/2018
Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW khóa X.
 

 Sáng ngày 11/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” với các tỉnh, thành trên toàn quốc.

 
 

Dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Tỉnh Lai Châu có đồng chí Tô Như Sơn – Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Điểm cầu hội nghị trực tuyến với Chính phủ tại tỉnh Lai Châu đ/c Tô Như Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đ/c Lê Trọng Quảng - phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì dự họp.                                                     Ảnh Huy Dương

Tại hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7 BCH TW khóa X. Triển khai Nghị quyết TW 7 BCH TW khóa X  đã tạo sự chuyển biến quan trọng, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tính đến năm 2010, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm xấp xỉ 60% cơ cấu kinh tế nông thôn; nâng tỷ lệ số xã sử dụng điện lưới quốc gia lên 97,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,3%... Từ năm 2009 đến 2011, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn lên tới gần 290 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm ở 11 tỉnh, thành phố đã hình thành bước đầu mô hình nông thôn mới...

Đã có trên 20 ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tham gia, đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt được, chưa được sau 3 năm triển khai Nghị quyết, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế từ thực tiễn ở các địa phương cũng như thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện quyết liệt các mục tiêu cụ thể đã đề ra.

Với tỉnh Lai Châu, ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc. Tổ chức triển khai hội nghiên cứu, quán triệt, thống nhất nội dung chương trình hành động trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy đã ban  hành Nghị quyết số 23 – NQ/ TU ngày 15/10/2008 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ảnh minh hoạ

Tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Lai Châu đã phát triển mạnh, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được thực hiện. Cung cấp đây đủ kịp thời giống, vật tư nông nghiệp cho sản xuất, phòng ngừa có hiệu quả dịch sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Hình thành rõ vùng sản xuất tập trung mang tính sản xuất hàng hoá. Tổng sản lượng lương thực năm 2010 toàn tỉnh đạt 106,6%, tổng sản lượng chè đạt 67,18%, tổng diện tích tỷ trồng cây cao su đạt 31,2%, tỷ lệ đàn gia súc tăng 6,2%, tỷ lệ rừng che phủ đạt 41,05%. Trình độ nhận thức của nông dân được nâng cao, từng bước tiếp cận với khoa học công nghệ, các hộ nông dân được tham gia các lớp đào tạo khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Từng bước được tiếp cân với sự phát triển của văn hóa xã hội, đời sồng, tinh thần được cải thiện, quy chế dân chủ ngày càng được phát huy sâu rộng. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, các hoạt dộng dịch vụ ở nông thôn phát triển, an ninh trật tự ổn định, chính trị được giữa vững, góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết đến chính quyền cơ sở, các cấp ủy đảng, và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức tập huấn về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho trên 200 người là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, các đơn vị tư vấn tham dự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức nhiều lớp quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của các cấp ủy đảng cho cán bộ huyện, Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ xã, phường… Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, Nghị quyết đã bắt đầu đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế, các vùng nông thôn chưa thực hiện triển khai được dự án phát triển làng nghề, dự án xây dựng các cơ sở chế biến nông – lâm nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Nguồn vốn thực hiện còn hạnh chế, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thiếu bền vững, sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản còn thấp. Tình hình thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất xảy ra thường xuyên. Quan hệ sản xuất chậm đổi mới, quá trình đô thị hoá còn chậm, lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề chiếm tỷ lệ cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, chính quyền còn nhiều bất cập. Việc cụ thể hoá các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn còn yếu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn là vấn đề chiến lược, hệ trọng của đất nước, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, nhiệm vụ đặt ra tiếp theo là phải tiếp tục quán triệt, triển khai đưa NQ 26 đi vào cuộc sống và trở thành phong trào cách mạng sâu rộng của quần chúng nhân dân. Theo đó, các địa phương cần bám sát vào các nội dung của NQ 26 để tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ trong điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền gắn với các chương trình, hành động cụ thể của các ngành, các cấp. Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phường khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết. Các Bộ, ngành, địa phương tính toán cân đối nguồn lực, huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghiệp chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm để nâng cao đời sống của cư dân nông thôn.

Bên cạnh đó, hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tăng cường nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn.

Các bộ, ngành, địa phương cũng cần thường xuyên quan tâm tới giáo dục đào tạo ở vùng nông thôn bởi yếu tố con người là yếu tố quyết định. Trong giáo dục đào tạo, cần hết sức lưu ý tới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các hình thức đào tạo phong phú, đa dạng. Cùng với đó, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự vững mạnh, gắn với đó là giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn.

Một điểm nữa mà người đứng đầu Chính phủ lưu ý các Bộ, ngành, địa phương lưu ý là phải tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt hiện NQ 26 trong đó có kiểm tra, giám sát, đôn đốc cụ thể, có báo cáo, sơ, tổng kết định kỳ 6 tháng, hàng năm; đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết…

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường kiểm tra việc tạm dừng trang bị mới ô tô, điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng   (11/07/2011)
 • Đồng bằng sông Cửu Long: Ruộng lúa, bờ hoa   (10/07/2011)
 • Bộ Tài chính quyết giữ nguyên giá bán xăng dầu   (09/07/2011)
 • Nghĩa tình đồng đội   (08/07/2011)
 • Nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh   (08/07/2011)
 • Bước chuyển biến mới ở các xã biên giới   (07/07/2011)
 • Bão cát kinh hoàng tấn công nước Mỹ   (06/07/2011)
 • Thực phẩm lại vào đợt tăng giá mạnh   (06/07/2011)
 • Nhìn lại sau 5 năm hoạt động của hội liên minh hợp tác xã kinh tế   (06/07/2011)
 • Một vũ khí sắc bén bị bỏ quên.   (05/07/2011)
 • Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh   (05/07/2011)
 • Nhiều hướng đi mới, hiệu quả trong nông nghiệp   (05/07/2011)
 • Kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế cửa khẩu   (05/07/2011)
 • Không thể 'đẽo cày" chính sách cho nhóm lợi ích thu hoạch   (05/07/2011)
 • Kết quả sau 2 năm thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”   (04/07/2011)