Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng
 
 
Ngày 29/7, Văn phòng UBND tỉnh Quyết định số 276/QĐ_VPUBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.
 
Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc phòng Hành chính – Tổ chức, do đồng chí Trưởng phòng phụ trách; công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do Chánh Văn phòng điều động. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu sự quản lý toàn diện của Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức.
   
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có nhiệm vụ tiếp tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của Văn phòng UBND tỉnh được quy định giải quyết theo cơ chế “một cửa”.
  
Hướng dẫn và nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều này, vào sổ các hồ sơ đã nhận. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả vào sổ theo dõi công văn đến.
 
Chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn xử lý.
 
a) Trường hợp hồ sơ đã đủ thủ tục, thành phần nhưng qua kiểm tra bộ phận chuyên môn thấy không đảm bảo yêu cầu về nội dung thì trả lại và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ .
 
b) Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết của các phòng chuyên môn (văn bản đã có chữ ký của người có thẩm quyền), công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp đến văn thư làm thủ tục phát hành và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
 
Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo quy định của pháp luật.
Nghiên cứu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 
Báo cáo kết quả tiếp nhận, trả hồ sơ hàng ngày và báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất về kết quả thực hiện cơ chế một cửa với Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 
Thực hiện quản lý, sử dụng sổ sách, biểu thống kê gồm: Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ (tiếp nhận và trả kết quả) cho tổ chức, cá nhân; phiếu chuyển hồ sơ cho các bộ phận chuyên môn; phiếu hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 
 
Công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các nội dung công việc thuộc các lĩnh: Lĩnh vực Đầu tư, Lĩnh vực Tài nguyên, Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính.
 
Thu Hoài
 print   send mail