Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị công nhận loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện năm 2015
 
Ngày 19/5/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 668 /UBND-VX, chuẩn bị công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2015
         
Theo đó, yêu cầu Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện và thành lập Hội đồng kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2015.
 
 Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bệnh phong và các tiêu chí loại trừ bệnh phong cho cán bộ, Nhân dân và học sinh trên địa bàn, đặc biệt là cấp xã và học sinh trung học cơ sở tại hai huyện Tân Uyên và Nậm Nhùn.
  
Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá các tiêu chí loại trừ bệnh phong tại các huyện đảm bảo cuối năm 2015 đáp ứng đủ điều kiện công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.
  
 Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí loại trừ bệnh phong tại hai huyện Tân Uyên và Nậm Nhùn.
  
Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định công nhận và báo cáo Bộ Y tế theo quy định.
  
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh phong trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân hiểu biết đúng về bệnh phong, tạo điều kiện cho bệnh nhân phong hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử.
  
Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo hệ thống các trường học, phối hợp với các đơn vị y tế tại địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bệnh phong cho học sinh các cấp, đặc biệt là học sinh Trung học cơ sở tại hai huyện Tân Uyên và Nậm Nhùn.
  
Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2015.
  
UBND các huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh phong cấp huyện, cấp xã để triển khai các hoạt động loại trừ bệnh phong tại địa phương.
  
 Xây dựng kế hoạch, đồng thời phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2015 tại địa phương, đảm bảo cuối năm 2015 đủ điều kiện, tiêu chí công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.
  
Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả về Hội đồng kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong tỉnh (Sở Y tế) để kiểm tra, đánh giá trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định công nhận.
  
Bố trí kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong trên địa bàn từ nguồn ngân sách của địa phương.
 
Thu Hoài
 print   send mail