Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
UBND tỉnh ban hành chương trình công tác cho năm 2015
 

Ngày 23/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 1717/QĐ-UBND Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015.

   

Căn cứ chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể đối với ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

    

File đính kèm: Chương trình công tác 2015

 
Huy Dương
 print   send mail