Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII.
 
Thực hiện Công văn số 124/ĐĐBQH- VP ngày 13/10/2014 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc gửi kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1582/UBND-TH có ý kiến chỉ đạo như sau:
 
Giao các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý tổ chức xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công văn số 124/ĐĐBQH- VP (gửi kèm Công văn này).
 
Kết quả giải quyết, văn bản trả lời yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 15/11/2014 để tổng hợp, báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh. Gửi kèm file vào địa chỉ email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn
 
 
Minh Tiến
 print   send mail