Thứ ba 12/11/2019
in trang
(HỎA TỐC) KH tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu
 
Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 1964/KH-UBND, tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về việc thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động là bước đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
  
Việc tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công, đảm bảo thiết thực, an toàn và hiệu quả.
 
II. NỘI DUNG
 
1. Thời gian, địa điểm
 
- Thời gian: 08h00’ ngày 07 tháng 9 năm 2019 (thứ Bảy).
 
- Địa điểm: Sân trước tòa nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh - phường Đông Phong, tp Lai Châu (cạnh Toà soạn Báo Lai Châu).
 
2. Thành phần đại biểu, khách mời
 
2.1. Đại biểu, khách mời các Bộ, ngành TW
 
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ; Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ.
 
- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
 
2.2. Đại biểu, khách mời của tỉnh
 
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh;
 
- Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
 
- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Lai Châu; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu;
 
- Công chức, viên chức, người lao động được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;
 
- Phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh.
 
3. Chương trình Lễ ra mắt Trung tâm
 
- Từ 08h 00’ - 08h 30’: Đón tiếp đại biểu
 
- Từ 08h30’ - 09h30’: Chương trình buổi Lễ:
 
+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
 
+ Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công; Quyết định điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho công chức đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm.
 
+ Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
 
+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ
 
+ Phát biểu nhận nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công.
 
+ Mời các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi lễ kéo dải băng ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công
 
+ Mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.
 
II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Văn phòng UBND tỉnh
 
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết (Giấy mời, ma két, phát biểu của Lãnh đạo tỉnh…) đảm bảo tổ chức thành công buổi Lễ.
 
- Chủ trì công tác đón tiếp đại biểu về dự Lễ ra mắt.
 
- Xây dựng dự toán kinh phí lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công, gửi Sở Tài chính thẩm định.
 
2. Sở Tài chính
 
Thẩm định kinh phí tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức buổi Lễ.
 
3. Sở Nội vụ
 
- Cử đại diện Lãnh đạo Sở công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Lễ.
 
4. Sở Thông tin và Truyền thông
 
Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về Lễ ra mắt và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.
  
5. Báo Lai Châu, Đài Phát Thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
 
- Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm tạo sự đồng thuận của tổ chức và cá nhân trong công tác giải quyết Thủ tục hành chính; góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh.
 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng tin về Lễ ra mắt Trung tâm; đăng ký phát trên chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam trong ngày.
 
6. Công an tỉnh
 
Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm.
 
7. Ban Quản lý Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh
 
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh đảo bảm nguồn điện ổn định phục vụ buổi Lễ.
  
8. Công ty Điện lực Lai Châu
 
Chỉ đạo việc bảo đảm nguồn điện ổn định (có phương án dự phòng) để phục vụ buổi Lễ.
 
Minh Tiến