Thứ ba 12/11/2019
in trang
Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 8/2019
 
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Tống Thanh Hải tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8-2019. UBND tỉnh Thông báo kết luận số 56 /TB-UBND ngày 23/8/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2019.
  
Trong các ngày 20-21/8/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2019, tại phiên họp sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình (nội dung phiên họp) và sau khi nghe các ý kiến tham gia, thảo luận của các thành viên UBND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp Phó Chủ tịch Thường trực Tống Thanh Hải chủ trì phiên họp kết luận các nội dung tại phiên họp.
  
 Về báo cáo tình hình thực hiện kết hoạch phát triển KT-XH, báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh  tháng 8, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đáng giá cáo những nỗ lực, cố gắng của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong thời gian qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để hoàn thành các chỉ tiêu kê hoạch năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2019, các kết luận của Chủ tịch, Các phó Chủ tịch tại các phiên họp UBND tỉnh, các cuộc làm việc với các sở, ngành và các huyện, thành phố…
   
Các nội dung khác của Thông báo kết luận này được đề cập cụ thể trong tài liệu đính kèm bản tin này. Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh xin được truyền tải toàn bộ nội dung của kết luận 56/TB-UBND ngày 23/8/2019.
  
 
Huy Dương