Thứ ba 12/11/2019
in trang
(HOẢ TỐC) Họp triển khai các biện pháp phòng, chống Dịch Tả lợn Châu Phi. (14h00, ngày 09/7-GM 99)
 
Cập nhật, 15h00' ngày 05/7/2019
      
Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 99/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Họp trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống Dịch Tả lợn Châu Phi.
   
THỜI GIAN: 14h00', thứ Ba, ngày 09/7/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 
1. Điểm cầu UBND tỉnh (Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh):
  
Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
 
Các đồng chí Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
 
Đại diện Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y.
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh.
 
2. Điểm cầu đặt tại trung tâm các huyện, thành phố:
 
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ/Thành uỷ.
 
Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc có liên quan; cán bộ thú ý trực tại 04 chốt của tỉnh trên địa bàn.
 
Riêng huyện Than Uyên và Tân Uyên mời đại biểu cấp xã: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã/thị trấn.
 
3. Điểm cầu đặt tại Trung tâm xã/thị trấn:
 
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ; Lãnh đạo UBND các xã.
 
Trưởng các bản/tổ dân cư; cán bộ thú y trực chốt trên địa bàn.
 
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI:
 
Giao UBND các huyện, thành phố mời đồng chí Bí thư Huyện uỷ/Thành uỷ dự; chỉ đạo chuẩn bị và thông báo thành phần, địa điểm họp đến các xã/phường/thị trấn. Tuỳ theo quy mô phòng họp, UBND các huyện/thành phố; chỉ đạo UBND cấp xã mời các thành phần tại các trung tâm xã cho phù hợp; tổng hợp đăng ký phát biểu tại điểm cầu huyện/thành phố và các xã gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 10h00' ngày 09/7/2019.
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong thời gian tới.
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp tại điểm cầu tỉnh; phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ họp trực tuyến đảm bảo kết nối họp trực tuyến đến điểm cầu trung tâm các xã/thị trấn (trừ huyện Than Uyên và Tân Uyên); tổng hợp báo cáo đăng ký phát biểu tại điểm cầu các huyện/thành phố và các xã.
 
Minh Tiến