Thứ ba 12/11/2019
in trang
Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CVVP 261).
 
Văn phòng UBND tỉnh kính đền ghị các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu và cho ý kiến tham gia vào Phiếu lấy ý kiến; gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00 ngày 03/6/2019.
 
 
Minh Tiến