Thứ sáu 15/11/2019
in trang
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
 

Ngày 24/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 874/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị Số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư và Kế hoạch số 733/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

   

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các kho bãi, khu chế xuất, cơ sở sản xuất, khu dân cư, rừng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ các hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy...

  

Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng an toàn điện và các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý.

  

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người dân. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

  

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ, khu dân cư, rừng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn cơ sở...

  

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra; đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Bảo Ngọc