Công báo
Thứ tư 16/10/2019
Công báo số 05 năm 2014
 

Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
25-01-2014
Quyết định số: 01/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2
17-02-2014
Quyết định số: 02/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định trình tự xét chọn, thẩm định và phê duyệt dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
50
17-02-2014
Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
60
06-03-2014
Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu.
62

 Tệp đính kèm.

 
TTTH - CB
 print   send mail
Các tin đã đăng