Lĩnh vực Khiếu nại Tố cáo
Thứ ba 12/11/2019
Giải quyết Khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã
 
4. Giải quyết Khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn khiếu nại đến UBND huyện, thị xã hoặc gửi đơn qua dịch vụ Bưu chính. Nếu gửi đơn trực tiếp thì tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ Quy chế tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
 Bước 2: Thụ lý giải quyết.
UBND huyện, thị xã giao cho Thanh tra huyện, thị xã, thì Thanh tra huyện, thị xã có trách nhiệm tham mưu trong việc giải quyết đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận đơn khiếu nại từ UBND huyện, thị xã được Thanh tra huyện, thị xã tiếp nhận, vào sổ theo dõi văn bản đến và thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
 Khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 - Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra văn bản thông báo về việc thụ lý giải quyết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do (Điều 27 - Luật Khiếu nại).
 Bước 3: Tiến hành xác minh.
Việc xác minh đơn khiếu nại do UBND huyện, thị xã chuyển đến, được Chánh Thanh tra huyện, thị xã giao cho Trưởng đoàn (Tổ) xác minh, tham mưu, kiểm tra, xác minh theo kế hoạch, nếu thấy cần thiết có thể trưng cầu giám định những vấn đề chưa rõ để làm cơ sở kết luận, đảm bảo công khai, khách quan, trung thực các nội dung làm việc theo quy định tại các Khoản 2, Khoản 3, Điều 29 - Luật Khiếu nại.
Bước 4: Tổ chức đối thoại.
Việc tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại do UBND huyện, thị xã giao được Thanh tra huyện, thị xã xem xét giải quyết. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì Thanh tra huyện, thị xã tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần đầu được thực hiện công khai, dân chủ theo quy định tại Điều 30 - Luật Khiếu nại.
Bước 5: Ra Quyết định giải quyết khiếu nại văn bản (Điều 32 - Luật Khiếu nại) và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại.
Đoàn (Tổ) xác minh, tham mưu dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại để Chánh Thanh tra huyện, thị xã cho ý kiến, sau đó hoàn chỉnh dự thảo quyết định. Đồng thời tham mưu công văn gửi UBND huyện, thị xã về dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình Chủ tịch huyện, thị xã xem xét, phê duyệt. Sau đó Thanh tra huyện, thị hoàn thiện các văn bản và có công văn trình ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện, thị xã xem xét, ban hành.
Bước 6:Lập, bàn giao hồ sơ giải quyết tố cáo.
Việc giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã được Trưởng đoàn (Tổ) xác minh, tập hợp, xắp xếp hoàn chỉnh, lưu giữ hồ sơ vụ việc theo quy định tại Quyết định số 2278/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ.
Cách thức thực hiện:
1. Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND huyện, thị xã.
2. Qua dịch vụ Bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn khiếu nại hoặc Biên bản ghi lời khiếu nại;
+ Các Quyết định hành chính bị khiếu nại;
+ Các tài liệu liên quan vụ việc khiếu nại.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Điều 28 - Luật Khiếu nại:
+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra huyện, thị xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan nhà nước huyện, thị xã có liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn Khiếu nại (Mẫu số 32);
- Giấy ủy quyền khiếu nại (Mẫu số 41).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 11-Luật Khiếu nại.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khiếu nại năm 2011;
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
- Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ lập, quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng