lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã
 
1. Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện, thị xã
Trình tự thực hiện: 
 
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
- Hướng dẫn cho tập thể, cá nhân chuẩn bị đầy đủ thủ tục trong bộ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện, thị xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của tập thể, cá nhân:
 + Trường hợp hồ sơ của tập thể, cá nhân đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và viết giấy hẹn cho người nộp (hoặc hẹn người nộp hồ sơ đến lấy kết quả khi có thông báo). Người đến nộp hồ sơ để lại địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ
- Thẩm định hồ sơ, tổng hợp nội dung thẩm định hồ sơ, tóm tắt thành tích và lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã ban hành Quyết định khen thưởng.
 Trường hợp thành tích chưa đạt, Phòng Nội vụ huyện, thị xã sẽ có thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị để biết.
Bước 4. Trả kết quả
 - Khi có kết quả Phòng Nội vụ huyện, thị xã thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (vào các ngày làm việc trong tuần; trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Đối với cá nhân, tổ chức (người đại diện) khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Trụ sở Cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng
2. Báo cáo tóm tắt thành tích
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết
Không có văn bản nào quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị xã.
- Cơ quan phối hợp thực hiện :Văn phòng UBND huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính + Giấy khen
Lệ phí (nếu có)
Không
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
Mẫu số 6
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Điều 85 Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/ QH11:
Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng.
Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập;
Thành tích, công trạng rõ ràng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/ QH11 ngày 26/11/2003;
- Luật số 47/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11
- Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2011/TT-NBV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.       
 

 
Minh Tiến
 print   send mail