Lĩnh vực Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (GCN bị hư hỏng)
 
15. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
   Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân và nộp lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
- Tại trụ sở cơ quan hành chính
- Qua đường thư điện tử
Thành phần,số lượng hồ sơ:
a)    Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng;
- Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã bị hư hỏng;
b)    Số lượng hồ sơ: 01 bộ;      
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng nhận
Lệ phí:
Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã: 20.000 đ/giấy phép
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004;
     - Nghị định 177/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 do Chính phủ ban hành
- Nghị đinh số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã;
- Nghị đinh số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (GCN bị mất)   (21/01/2014)
 • Thủ tục sáp nhập hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Thủ tục hợp nhất hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Thủ tục chia, tách hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, HTX (Trường hợp thay đổi người đại diện t   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị HTX   (21/01/2014)
 • Đăng ký đổi tên hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã   (21/01/2014)
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.   (21/01/2014)
 • Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã.   (20/06/2012)