Lĩnh vực Nông nghiệp
Thứ ba 12/11/2019
Cấp lại chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
 
2. Cấp lại chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 
 Giấy chứng nhận ATTP được cấp lại trong những trường hợp sau: Giấy chứng nhận bị mất; Giấy chứng nhận bị hư hỏng; khi Cơ sở có thay đổi hoặc bổ xung thông tin liên quan của cơ sở trong Giấy chứng nhận (loại trừ các trường hợp Cơ sở quy định tại Khoản 1 điều 11 của Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011); riêng với tàu cá đã được chứng nhận nhưng sau đó thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ , hợp lệ gửi cơ quan kiểm tra đề nghị để được cấp lại.
Bước 2: Nộp hồ sơ
+ Địa điểm: Phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã (phòng kinh tế thị xã) nơi cấp Giấy chứng nhận lần đầu;
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần;
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30’.
+ Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân (Nếu của tổ chức phải có giấy giới thiệu);
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
+ Địa điểm: Phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã (phòng kinh tế thị xã) nơi cấp Giấy chứng nhận lần đầu;
+ Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần;
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30’.
+ Người đến nhận kết quả phải trình phiếu hẹn trả kết quả.Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp;
- Qua đường bưu điện;
- Fax có xác nhận qua điện thoại (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra bản chính tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại cơ sở);
- Thư điện tử (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra);
- Đăng ký trực tuyến (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra).
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được chỉ định là cơ quan kiểm tra, chứng nhận điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận (Cấp lại)
Phí, lệ phí:
Không                                               
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại phụ lục 7 của Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp& PTNT)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail