Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
 
18. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Bước 3: Ghi nội dung đăng ký
Ghi đăng ký thay đổi nội dung vào Giấy chứng nhận, sổ theo dõi biến động đất đai. Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Bước 4: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí; người nhận kết quả mang phiếu đến nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và chứng minh thư của người được uỷ quyền.   
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp;
b) Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp;
c) Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
d) Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
đ) Khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành.
2. Hồ sơ đăng ký thay đổi gồm:
a) Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (01 bản chính);
b) Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;
c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);
d) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.
3. Khi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm:
a) Các giấy tờ quy định tại điểm a, c và d Khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011;
b) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;
c) Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).
4. Khi có sự thay đổi tên của bên nhận thế chấp mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp đối với tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm:
a) Các giấy tờ quy định tại điểm a, c và d,Khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011;
b) Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;
c) Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).
5. Trong trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi quy định tại Khoản 2 Điều 14Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 và một (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.
b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ chiều thì việc đăng ký được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Hồ sơ đã xác nhận
Lệ phí:
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 40.000 đồng/hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Mẫu số 02/ĐKTĐ)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 nghị định của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;
- Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn  việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình,   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân   (15/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá   (15/01/2014)
 • Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; không trực tiếp sản xu   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nư   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam đị   (15/01/2014)
 • Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước n   (15/01/2014)
 • Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định c   (15/01/2014)
 • Đăng ký biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   (15/01/2014)
 • Xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (15/01/2014)
 • Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huy   (15/01/2014)
 • Đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản   (15/01/2014)
 • Đăng ký cam kết BVMT với đối tượng Dự án, phương án HĐSX, kinh doanh, dịch vụ phải lập và đăng ký lạ   (15/01/2014)
 • Đăng ký cam kết BVMT với dự án đề xuất phương án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, của cơ sở sản xuất đang   (15/01/2014)