HTQLCL ISO 9001:2008
Thứ hai 23/9/2019
Các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sửa đổi lần 3 năm 2013
 

TT
Tên Quy trình
Xem Nội dung
1
Quy trình Quản lý Tài liệu
2
Quy trình Quản lý Hồ sơ
3
Quy trình Đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống QLCL
4
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa
5
Quy trình quản lý công văn đi đến
6
Quy trình xây dựng, triển khai và tổng hợp báo cáo thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
7
Quy trình mua sắm, quản lý tài sản
8
Quy trình tổ chức họp giao ban thường trực UBND tỉnh
9
Quy trình tạm ứng, thanh toán hoàn tạm ứng
10
Quy trình giải quyết khiếu nại và tố cáo
11
Quy trình tuyển dụng và đào tạo công chức, viên chức 
12
Quy trình xây dựng lịch công tác lãnh đạo UBND tỉnh
13
Quy trình quản lý xe ô tô

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng