Chương trình công tác năm
Thứ ba 12/11/2019
Chương trình công tác năm 2014
 

 

TT
Danh mục
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị đề xuất/ xây dựng
Đơn vị phối hợp
Thời gian
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
 
QUÝ I
 
 
 
 
 
1
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã
Tháng 2
Trình BTV Tỉnh uỷ
2
Đề án “Mở rộng, nâng cấp các trường PTDTNT huyện lên cấp THPT và chuyển đổi trường THPT Dào San sang mô hình PTDTNT”
Sở Nội vụ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã
Tháng 2
 
3
Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
 
4
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung khung số lượng phó trưởng công an xã,công an viên ở các bản và tổ công an viên làm nhiệm vụ thường trực đối với xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
Sở Nội vụ
Công an tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
5
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2014
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
 
 
QUÝ II
 
 
 
 
 
6
Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 4
 
7
Quyết định ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UBND các huyện, thị xã
Tháng 4
 
8
Quy định mức thu tiền ấn phẩm thi; cấp phát bằng tốt nghiệp.
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND các huyện, thị xã
Tháng 4
 
9
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Tháng 4
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
10
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 4
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
11
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức phụ cấp hàng tháng và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài chính
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 4
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
12
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2012-2015
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 5
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
13
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã
Tháng 5
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
14
Đề án nghề trọng điểm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 5
 
15
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân số trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh)
Liên Sở: Nội vụ - Tài chính
Sở Nội vụ
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UBND các huyện, thị xã
Tháng 5
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
16
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 5
 
17
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 158/2009/HĐND)
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 5
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
18
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
UBND huyện Nậm Nhùn
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 5
Trình BTV Tỉnh uỷ
19
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đề án phát triển vùng chè tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015; Đề án phát triển vùng chè tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 -2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
Trình BTV Tỉnh uỷ
20
Kế hoạch biên chế hành chính năm 2014; kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2014, sự nghiệp GD&ĐT năm học 2014-2015
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 6
 
21
Xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2015 (để bảo vệ tại Bộ Tài chính)
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
22
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2015 (để bảo vệ tại Bộ KH&ĐT)
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
23
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2014
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
24
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
25
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các Sở, ban, ngành
Tháng 6
 
26
Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2014
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 6
 
27
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
 
28
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
 
29
Báo cáo thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2014
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
 
 
QUÝ III
 
 
 
 
 
30
Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 7
 
31
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
UBND huyện Than Uyên
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 7
Trình BTV Tỉnh uỷ
32
Đề án tăng chương trình phát thanh và truyền hình địa phương
Đài PT-TH tỉnh
Đài PT-TH tỉnh
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 7
 
33
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 7
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
34
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân, tái định cư thuỷ điện Lai Châu
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn
Tháng 8
Trình BTV Tỉnh uỷ
35
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/10/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 8
Trình BTV Tỉnh uỷ
36
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2013
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 8
 
37
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đi học, thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác (thay thế Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 và Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh)
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 8
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
38
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 9
Trình BTV Tỉnh uỷ
39
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 về phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 9
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
40
Đề án tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 9
Trình BTV Tỉnh uỷ
41
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2014
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 9
 
42
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 9 tháng năm 2014
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 9
 
 
QUÝ IV
 
 
 
 
 
43
Báo cáo rà soát tình hình thực hiện và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2014
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 10
 
44
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 10
 
45
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành
Tháng 10
 
46
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
47
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2014; Tờ trình và dự thảo NQ về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2015
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
48
Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2014
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 11
 
49
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
50
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2014; Tờ trình và dự thảo NQ về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2015
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
51
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
52
Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
TT BCĐ PCTN
Tháng 11
 
53
Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
54
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2014; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng