Công báo
Thứ tư 16/10/2019
Công báo số 6 năm 2013
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
 
VĂN BẢN QUY PHẠM
 
31-7-2012
Quyết định số: 11/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3
31-7-2013
Quyết định số: 12/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011.
7
07-8-2013
Quyết định số: 13/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11
07-8-2013
Quyết định số: 14/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.
13
21-8-2013
Quyết định số: 15/2013/QĐ-UBND Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBNDngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
18
28-8-2013
Quyết định số: 16/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu.
20
28-8-2013
Quyết định số: 17/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
27
28-8-2013
Quyết định số: 18/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu.
39
29-8-2013
Quyết định số: 19/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
51
30-8-2013
Quyết định số: 20/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.
54
10-9-2013
Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
61
16-9-2013
Quyết định số: 22/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
64
VĂN BẢN KHÁC
19-8-2013
Quyết định số: 881/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
71

 

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng