Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 05 năm 2013
 
HĐND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013.
3
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh.
11
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
19
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016.
31
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND 17 ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn địnhngân sách mới theo quy định của Luật NSNN.
37
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
41
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số nội dung Quy định tại Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu.
43
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
49
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
62
12 - 7 - 2013
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Về việc chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu.
71
 

 

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng