Công báo
Thứ tư 16/10/2019
Công báo số 04 năm 2013
 
   
UBND TỈNH LAI CHÂU
    
   
VĂN BẢN QUY PHẠM
 
   
04 -02 - 2013
   
Quyết định số: 03/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
   
 
3
  
26 -02 - 2013
  
Quyết định số: 04/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định tạm thời mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
   
 
11
  
08 - 4 - 2013
  
Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
   
 
14
 
18 - 4 - 2013
  
Quyết định số: 06/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân.
  
 
 30
 
03 - 6 - 2013
   
Quyết định số: 07/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
   
 
36
 
03 - 6 - 2013
   
Quyết định số: 08/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
  
 
43
  
10 - 6 - 2013
  
Quyết định số: 09/2013/QĐ-UBND V/v ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
   
 
65
  
16 - 7 - 2013
  
Quyết định số: 10/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
   
 
78

    

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng