Công báo
Thứ ba 15/10/2019
công báo 03 năm 2013
 
   UBND TỈNH LAI CHÂU
 VĂN BẢN QUY PHẠM
21 - 12 - 2012
Quyết định số: 43/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3
21 - 12 - 2012
Quyết định số: 44/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
96
28 - 12 - 2012
Quyết định số: 45/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
123
28 - 12 - 2012
Quyết định số: 46/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
133
VĂN BẢN KHÁC
28 - 12 - 2012
Quyết định số: 1690/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
142
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng