Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 01 năm 2013
 
HĐND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
06 - 12 - 2012
Nghị quyết số: 57/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013.
07 - 12 - 2012
Nghị quyết số: 60/2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu là đô thị loại III.
07 - 12 - 2012
Nghị quyết số: 61/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011.
07 - 12 - 2012
Nghị quyết số: 62/2012/NQ-HĐND Về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
07 - 12- 2012
Nghị quyết số: 63/2012/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013.
07 - 12 - 2012
Nghị quyết số: 64/2012/NQ-HĐND Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013.
07 - 12 - 2012
Nghị quyết số: 66/2012/NQ-HĐND Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu.
07 - 12 - 2012
Nghị quyết số: 68/2012/NQ-HĐND Về việc “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
UBND TỈNH LAI CHÂU
07 - 12 - 2012
Quyết định số: 37/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin & sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.
07 - 12 - 2012
Quyết định số: 39/2012/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013
13 - 12 - 2013
Quyết định số: 41/2012/QĐ-UBND Phân cấp, ủy quyền quản lý cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
18 - 12 - 2012
Quyết định số: 42/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp.

    

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng