Sở Thông tin & Truyền thông
Thứ ba 12/11/2019
Giải quyết đơn thư khiếu nại
 
1 . Giải quyết đơn thư khiếu nại
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                             + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
 - Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian trao trả kết quả: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                              + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả cho người nhận kết quả. người nhận kết quả đem giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
+ Công chức trả kết quả cho người đến nhận kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền./.
 
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính.
 
 
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn thư khiếu nại; (phụ lục 1 kèm theo)
2. Giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:     01 (bộ)
 
Thời hạn giải quyết:
          Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
cá nhân.
 
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông và Truyền thông
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Kết quả thẩm tra, xác minh.
 
 
Lệ phí:
 
Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Đơn thư khiếu nại; (phụ lục 1 kèm theo)
 
Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:
 
Không
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø    Luật của Quốc hội số: 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 Luật khiếu nại, tố cáo;
Ø    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;
Ø    Nghị định số: 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo;
Ø    Nghị định số 62/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP;
Ø    Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Ø    Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc Ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
2 . Giải quyết đơn thư tố cáo
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                             + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
 - Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian trao trả kết quả: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                              + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả cho người nhận kết quả. người nhận kết quả đem giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
+ Công chức trả kết quả cho người đến nhận kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền./.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn thư tố cáo; (phụ lục 2 kèm theo)
2. Giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:     01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.
Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu cầu.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Kết quả thẩm tra, xác minh.
 
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Đơn thư tố cáo; (phụ lục 2 kèm theo)
Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật của Quốc hội 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 Luật khiếu nại, tố cáo;
Ø     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;
Ø     Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo;
Ø      Nghị định số 62/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP;
Ø     Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Ø      Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc Ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm tra xác nhận khối lượng sản phẩm dịch vụ Viễn thông Công ích   (22/06/2012)
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép mở rộng, nâng cấp mạng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh   (22/06/2012)
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thiết lập mạng   (22/06/2012)
 • Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định các dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh   (22/06/2012)
 • Đổi thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp lại thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo điện tử )   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo in)   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép hoạt động báo chí ( báo, đài, tạp chí).   (22/06/2012)