Lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo cấp xã
Thứ sáu 15/11/2019
Thủ tục giải quyết Tố cáo
 
2. Thủ tục giải quyết Tố cáo
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần .
- Khi công dân đến nộp đơn tố cáo, phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác; công chức tiếp công dân nhận đơn và viết phiếu nhận hồ sơ tố cáo, đồng thời yêu cầu công dân ký xác nhận việc đã nhận đơn.
- Công chức tiếp dân nhận đơn Tố cáo của công dân, xem xét, phân loại và ngiên cứu sơ bộ. nội dung hồ sơ vụ việc:
+ Nếu vụ việc thuộc thẩm quyên giải quyết thì Báo cáo Chủ tịch UBND chỉ đạo giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người có đơn tố cáo biết vụ việc đã được thụ lý giải quyết..
 + Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền thì chuyển đơn Tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và gửi văn bản cho người có đơn tố cáo được biết về việc đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Nhận kết quả tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần.
- Trình tự trả kết quả: Cơ quan trực tiếp giải quyết Tố cáo có trách nhiệm trả lời người tố cáo bằng văn bản
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn Tố cáo ;
- Tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu phản ánh, đề nghị, kiến nghị của công dân cơ quan giải quyết TTHC trả lời bằng văn bản về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết.
- Giải quyết Tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết. nếu vụ việc phức tạp thì được kéo dài thêm nhưng không qúa 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn tố cáo (Mẫu số 46)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày02/12/1998 có hiệu lực ngày01/01/1999;
Ø     Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Khiếu nai, Tố cáo của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/6/2006;
Ø     Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi , bổ sung một số điều của luật Khiếu nại, Tố cáo, có hiệu lực ngày 30/11/2006;
Ø     Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Ø     Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng