Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ sáu 15/11/2019
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 
30.  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: trụ sở UBND xã
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thiếu thì công chức hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để công dân làm lại thủ tục.
- Khi đến làm thủ tục thì cần có mặt cả hai bên: Bên tặng cho và bên được tặng cho cùng ký vào hợp đồng trước mặt cán bộ thực hiện chứng thưc.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: trụ sở UBND xã
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).
- Người yêu cầu chứng thực xuất trình phiếu hẹn, nộp lệ phí, nhận Biên lai thu tiền và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Phiếu yêu cầu chứng thực.
2. Hợp đồng chuyển nhượng.
3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng, sở hữu đối với tài sản cho tặng.
4. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ khác chứng minh về nhân nhân của 02 bên (bên tặng và bên cho); bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).
b) Số lượng hồ sơ:   03 bộ
Thời hạn giải quyết:
§­îc thùc hiÖn trong ngµy nhËn hå s¬, nÕu nép hå s¬ sau ba (03) giê chiÒu th× viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn chËm nhÊt trong ngµy lµm viÖctiÕp theo, tr­êng hîp Hîp ®ång cã t×nh tiÕt phøc t¹p th× thêi h¹n chøng thùc kh«ng qu¸ ba (03) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Hợp đồng đã được chứng thực
Lệ phí:
Lệ phí chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất
-Dưới 20.000.000đ thu 10.000đ/trường hợp
-Từ 20.000.000đồng đến dưới 50.000.000 đồng thu 20.000 đồng/trường hợp
-Từ 50.000.000đồng đến dưới 100.000.000đồng thu 50.000đồng
-Từ 100.000.000đồng đến dưới 300.000.000 đồng thu 100.000đồng/trường hợp
- Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng thu 200.000đồng
- Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng thu 500.000đồng/trường hợp
- Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng thu 1.000.000đồng /trường hợp
- Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000đồng thu 1.500.000đồng/trường hợp
- Từ trên 5.000.000.000đồng trở lên thu 2.000.000đồng /trường hợp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số 84/2007/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 25/5/2007
Ø     Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Ø     Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Ø     Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.
Ø     Thông tư liên tịch Số: 04/2006/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên Môi Trường   ngày 13/6/2006.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất   (21/06/2012)
 • Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc khai tử   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai tử   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc sinh   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh quá hạn   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh   (21/06/2012)
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài   (21/06/2012)
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới   (21/06/2012)
 • Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác   (21/06/2012)